TEVREDEN OVER ONZE VERSHEID
feuille-top-center-small

TEVREDEN OVER ONZE VERSHEID OF 100% TERUGBETAALD

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden prevaleren in geval van tegenstrijdigheid of inconsistentie met enige andere communicatie, waaronder reclame. Door deel te nemen, worden alle aanvragers geacht deze algemene voorwaarden zonder voorbehoud te hebben aanvaard.

Organisator: FLORETTE BENELUX, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer BE 0640 979 859, met maatschappelijke zetel en kantoren te Chaussée de Louvain, 431 E, 1380 LASNE, in partnerschap met Loop Marketing Limited, met maatschappelijke zetel te 140 Lee Lane, Horwich, Bolton BL6 7AF, onderaannemer die instaat voor de terugbetalingen en hun onderaannemer VCG The PromoRisk People Limited 2 Marchmont Gate, Maxted Road, Hemel Hempstead, HP2 7BE , ingeschreven onder nummer 04888860.

Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 1. Deze actie “Gegarandeerd vers of 100% terugbetaald” (hierna “de Actie”) staat enkel open voor inwoners van België en Luxemburg die ouder zijn dan 18 jaar, en sluit werknemers van de Organisator en hun familieleden, zijn verbonden vennootschappen, zijn agenten, zijn vennoten of elke andere persoon die professioneel verbonden is met de Actie uit.
 2. Internettoegang is vereist, aangezien aanvragen voor terugbetaling alleen online kunnen worden ingediend. Er zijn geen post- of telefoonkanalen voor terugbetalingsaanvragen.

Tevreden over onze versheid of 100% terugbetaald voor de consument:

 1. BELANGRIJK: Tevreden over onze versheid of 100% terugbetaald is geldig tot de uiterste gebruiksdatum die op het product staat vermeld of, als het product vóór de uiterste gebruiksdatum werd geopend, 24 uur na opening. De aanvrager moet het originele aankoopbewijs en de originele verpakking bewaren en de aanvraag binnen 28 dagen na aankoop van het product in kwestie indienen. Tevreden over onze versheid of 100% terugbetaald kan worden ingeroepen voor elk in aanmerking komend product met de banner “Gegarandeerd vers of 100% terugbetaald” dat voldoet aan de vereiste voorwaarden.

In aanmerking komende producten:

ALLEEN VERPAKKINGEN MET HET PROMOTIEBERICHT “Tevreden over onze versheid” OP DE VERPAKKING KOMEN IN AANMERKING. ZAKJES ZONDER DEZE VERMELDING WORDEN NIET AANVAARD.

KROPSLA FIJNE KRUIDEN 200G

KROPSLA RODE UI 200G

SLAHARTEN 200G

IJSBERGSLA 300G

SWEET TRIO 140G

TENDER TRIO 100G

DUO VELDSLA & RUCOLA 100G

DUO VELDSLA & RAUWKOST 140G

RUCOLA 80G

VELDSLA 125G

MESCLUN 175G

JONGE BLADSLA 175G

JONGE BLADSLA 100G

FIJNPROEVERSMIX RUCOLA 200G

SEIZOENSMENGELING 180G

SEASONAL MIX HERFST 200G

SEASONAL MIX ZOMER 250G

SEASONAL MIX WINTER 100G

SEASONAL MIX LENTE 175G

MINI VELDSLA 45G

MINI IJSBERGSLA 90G

MINI FIJNPROEVERSMIX 70G

MINI GEMENGDE SLA 70G

MINI TRIO 45G

BORDJE KROKANT 250G

BORDJE ZOET 250G

PITTIG 150G

 1. Ga naar www.floretteisfresh.be om een aanvraag in te dienen.
  Als een van de onderstaande gegevens ontbreekt, is de aanvraag niet geldig:
  a. Volledige naam
  b. E-mailadres
  c. Postadres
  d. Het originele gedetailleerde aankoopbewijs met de aankoopdatum, die niet eerder dan 28 dagen voor de aanvraag mag zijn.
  e. Een foto van de verpakking van het product
  f. Productnaam
  g. Uiterste consumptiedatum van het zakje (TGT)
  h. Een verklaring van ten minste 15 woorden waarin wordt uitgelegd waarom de aanvrager van mening is dat het product niet vers is onder de in clausule 4 genoemde omstandigheden.
  i. De gegevens van een bankrekening in België of Luxemburg om de terugbetaling uit te voeren (IBAN en BIC).
 2. Indien de aanvraag geldig is, ontvangt de aanvrager een terugbetaling tot de waarde van het product zoals vermeld op het aankoopbewijs, maar met een maximum van € 4,99. De terugbetaling wordt binnen 28 dagen na het indienen van de aanvraag ontvangen op de naam en bankgegevens die bij de aanvraag zijn meegestuurd. Indien de aanvrager onjuiste informatie invoert en zijn aanvraag daarom niet wordt aanvaard, begint de periode van 28 dagen te lopen vanaf het moment dat de aanvrager de juiste informatie invoert en zijn aanvraag wordt aanvaard. Als een aanvraag niet wordt aanvaard, worden de aanvragers hiervan per e-mail op de hoogte gesteld.
 3. Aanvragen die niet alle vereiste informatie bevatten, worden als ongeldig beschouwd. Als consumenten problemen ondervinden bij het indienen van hun aanvraag, kunnen ze een e-mail sturen naar info@floretteisfresh.be. De Actie is beperkt tot twee aanvragen per huishouden (hetzelfde postadres) binnen een periode van 12 maanden, beginnend op de datum van de eerste terugbetalingsaanvraag, en tot een maximum van twee terugbetalingsaanvragen per ontvangstbewijs. De Organisator aanvaardt geen andere aanvragen van dezelfde huishoudens, groepsaanvragen of aanvragen die namens andere personen worden ingediend.
 4. De Organisator behoudt zich het recht voor om een terugbetalingsaanvraag te weigeren als hij redelijkerwijs van mening is dat het gedrag van de aanvrager ongepast, illegaal of beledigend is, of de Actie in diskrediet kan brengen.
 5. Fotokopieën van aankoopbewijzen worden niet aanvaard. Aanvragen van agenten, derden, georganiseerde groepen of aanvragen die automatisch door een computer worden gegenereerd, worden niet aanvaard.
 6. Aanvragen die onvolledig, onjuist geadresseerd of onleesbaar zijn of niet aan de instructies voldoen, worden niet aanvaard. Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor aanvragen die om technische of andere redenen vertraging oplopen of verloren gaan.
 7. Door een aanvraag in te dienen in het kader van de Actie, worden alle aanvragers geacht akkoord te gaan met en gebonden te zijn door deze Algemene Voorwaarden.
 8. De beslissing van de Organisator is definitief in alle zaken met betrekking tot de Actie en terugbetalingsaanvragen.

Aansprakelijkheidsgrenzen

 1. In geval van een geschil met betrekking tot deze Actie moet eerst contact worden opgenomen met de Organisator door een e-mail te sturen naar info@floretteisfresh.be.
 2. Noch de Organisator, noch zijn uitbestede dienstverlener aanvaardt enige verantwoordelijkheid of verplichting voor het volgende:
  • Elke onjuiste of onnauwkeurige aanvraag, of voor elk defect, storing of fout in de elektronische gegevensoverdracht.
  • Storingen in de communicatielijn, hoe dan ook veroorzaakt, met betrekking tot apparatuur, systemen, netwerken, lijnen, satellieten, servers, computers of internetproviders die worden gebruikt in enig aspect van deze Actie.
  • De ontoegankelijkheid of onbeschikbaarheid van het internet of een combinatie van deze factoren.
 1. De Organisator is niet aansprakelijk voor verlies, kosten of schade van welke aard dan ook geleden of opgelopen (al dan niet voortvloeiend uit de nalatigheid van wie dan ook) in verband met de Actie, met uitzondering van enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden uitgesloten.
 2. Als een van deze clausules onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze uit deze algemene voorwaarden verwijderd en blijven de overige clausules onverminderd van kracht.
 3. Deze voorwaarden en elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden zijn onderworpen aan de interpretatie van de wetten van België en Luxemburg en aan de bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel of Luxemburg (Stad) afhankelijk van de woonplaats van de aanvrager.

Algemeen

 1. In het geval van omstandigheden waarover de Organisator geen controle heeft, of in het geval van fraude, misbruik en/of fouten (menselijk of computer) die de goede werking van de Actie beïnvloeden of zouden kunnen beïnvloeden, en alleen als de omstandigheden onvermijdelijk zijn, behoudt de Organisator zich het recht voor om de Actie of deze algemene voorwaarden op elk moment te annuleren of te wijzigen, maar zal de Organisator er altijd naar streven om de gevolgen voor de deelnemer tot een minimum te beperken.
  De Organisator behoudt zich het recht voor om een terugbetaling te weigeren of om een nieuwe deelname aan de Actie te weigeren, als er redelijke gronden zijn om aan te nemen dat deze voorwaarden zijn geschonden.

Persoonsgegevens:

Verwerkingsverantwoordelijke: de gegevens worden verwerkt door FLORETTE BENELUX Srl, de verwerkingsverantwoordelijke.

Voorwerp van de verwerking van persoonsgegevens:
Doeleinden: uw gegevens worden verwerkt ten behoeve van het beheer en de deelname aan de commerciële actie en, indien van toepassing, voor de tevredenheidsenquête. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om aanvragen te behandelen en fraude te bestrijden.
Rechtsgrond: artikel 6.1.a van de GDPR – de verwerking wordt opgezet door FLORETTE BENELUX op basis van toestemming van de deelnemers. Deelnemers geven hun toestemming voor het verzamelen en verwerken van hun persoonsgegevens door het betreffende vakje aan te vinken wanneer zij zich registreren voor de Actie en door te klikken op de knop “Aanvraag verzenden”.

Verwerkte persoonsgegevens en betrokkenen:
Betrokkenen: deelnemers aan de Actie
Categorieën verwerkte gegevens: naam, voornaam, postadres, elektronische (e-mail) en bankgegevens van de betrokkene, aankoopbewijs.
Bron van de persoonsgegevens: de persoonsgegevens worden rechtstreeks van de betrokkene op het inschrijfformulier verzameld.
Verplichte aard van gegevensverzameling: de persoonsgegevens zijn verplicht voor deelname aan de Actie.
Ontvangers van de persoonsgegevens: de persoonsgegevens van de deelnemers zijn bestemd voor Loop Marketing, de onderaannemer van Florette Benelux BV die instaat voor de terugbetalingen.

Bewaringsduur van de gegevens:
De verzamelde gegevens worden twaalf maanden na de laatste aanvraag van de deelnemer verwijderd.

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren en te laten verwijderen. U heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om deze verwerking te beperken. U kunt uw toestemming ook intrekken.
Houd er echter rekening mee dat gegevens die moeten worden verstrekt om deel te kunnen nemen aan de Actie als zodanig worden aangeduid. Bijgevolg worden personen die vóór de terugbetaling het recht uitoefenen om hun gegevens te laten verwijderen of hun toestemming in te trekken, geacht afstand te hebben gedaan van hun deelname.
Om deze rechten uit te oefenen, kunt u een verzoek sturen naar rgpd.groupe@agrial.com.

Als u niet tevreden bent over de manier waarop uw verzoek met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens werd behandeld, heeft u bovendien de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan de gegevensbeschermingsautoriteit van het land waarin u verblijft:
• In België: de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA);
• In Luxemburg: de Commission Nationale pour la Protection des données (CNPD)